RSS

Categorie archief: politics

Politics 3.0

-Het is maar een peiling. De echte peiling zijn de verkiezingen.
-Ja, maar een maand na de verkiezingen zouden nieuwe verkiezingen wellicht een ander resultaat opleveren, zoals met peilingen.
-Zeer zeker.
-Is het dan niet dom om op basis van een tijdsmoment het parlement te vullen?
-Vind ik ook. Het zou evidenter zijn om de samenstelling permanent te updaten.
-Maar hoe zou je dat kunnen doen?
-Burgers online laten stemmen.
-Wacht even: als burgers online om de maand hun stem moeten uitbrengen op wie hen vertegenwoordigt, kunnen ze dan niet meteen hun stem uitbrengen over de topics die hun verkozenen behandelen?
-Zeker. Op voorwaarde dat ze weten waar ze het over hebben.
-Dus een informatieplicht koppelen aan kiesrecht.
-Online worden door partijen, maar ook door drukkingsgroepen en academici beleidsplannen geplaatst, die door het Rekenhof geanalyseerd worden op de impact op de begroting en dan mogen burgers -nadat ze middels een bevraging aantoonden te snappen waar het over ging- een keuze maken.
-Is dat democratie 3.0?
-Wellicht.
-Zet dat de particratie buitenspel?
-Ja, maar niet de ideologie.
-Die staat vandaag wel buitenspel…
-Scoren doe je alleen als de camera’s draaien.
-Politici zijn tribunespelers.
-Terwijl de dossiervreters belangrijker werk afleveren.
-Die zouden dat kunnen blijven doen?
-Ja, in een parlement dat samengesteld is uit partijleden maar ook uit vertegenwoordigers van het middenveld, of exacter uit hun studiediensten.
-Is dat geen technocratie?
-Deels. Maar daar is behoefte aan. En tegelijk worden de technocraten getemperd en gestuurd door de andere vertegenwoordigers.
-Waar zouden de burgers dan over moeten stemmen?
-Een aantal opties. Mogelijke pistes.
-Je kan dan ook in dat parlement 3.0 een aantal vertegenwoordigers als stem van het volk laten zetelen.
-Ja, op basis van loting. Maar omkaderd door drukkingsgroepen, academici, studiediensten en ambtenaren.
-Maar wie vertegenwoordigt de instellingen dan, bv. bij buitenlands bezoek?
-3D-animaties. Replica’s van Prins Laurent die levensecht lijken en vanop afstand een dialoog ingelepeld krijgen.
-Marionetten dus. Handpoppen.
-Maar 3.0. Bots.
-Political Bots.
-Zoals je wil.
-Oké. Wanneer beginnen we eraan?

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 27 maart 2018 in maatschappij, politics, politiek

 

A suivre

Een arena waarin tegengestelde visies mekaar kunnen bekampen, is een belangrijk onderdeel van een democratie. Zonder die arena verglijdt een samenleving tot een gewelddadig systeem. Tegenstanders mogen niet gezien worden als vijanden. Vijanden staan mekaar immers naar het leven. Tegenstanders willen mekaar ook verslaan maar gunnen de ander bestaansrecht. Sommige organisaties houden ervan om tegenstanders dermate te framen dat ze als vijanden worden gepercipieerd door de achterban. Het ontzeggen van de mogelijkheid tot meningsuiting (door bv. debatten te boycotten) is daartoe een eerste gewelddadige stap.

Groepen (bestaande uit gelijkgezinden) hebben de behoefte zichzelf te consolideren. Dit kunnen ze doen door te willen groeien en anderen in zich op te nemen (waardoor ze vloeiend worden en dus minder beginselvast) of door zich net af te sluiten van anderen en hun eigen identiteit als een begrenzing te promoten (daarmee stolt ze als massa).

Extremistische organisaties belijden een groepsvorming die zich wenst af te sluiten van andere identiteiten. Ze omhelzen een identiteit die naar binnen gekeerd is. Tegenstanders worden als vijand gekaderd. Volkspartijen doen dit vooralsnog niet. Maar zij tellen wel leden die zowel de vloeibaarheid van een volkspartij voorstaan, als leden die eerder de gestolde identiteit vooropstellen.

Radicale linkse groeperingen wensen te groeien en uiten zich als een groep die anderen wil opslorpen en lid maken. Vandaar ook hun multiculturele invulling. Vanuit die houding zullen zij minder geneigd zijn om anderen te censureren. Immers: zij willen juist in dialoog treden om de ander te overtuigen.

Groeperingen bestaande uit anti-establishment activisten opereren als een gesloten groep die zichzelf wil consolideren en het eigen gelijk als model wil opleggen. Hun maatschappijmodel is geen open samenleving maar een model dat op eenzelfde rigide wijze de tegenpool is van extreem rechtse nationalisten. Daardoor hebben zij een vijandbeeld nodig om de eigen identiteit te versterken en zullen zij tegenstanders dus zelden als genuanceerd en salonfähig omschrijven. Tegelijk gaat ze opportunistische verbintenissen aan met extreem links en migrantenorganisaties om zo haar gesloten identiteit te camoufleren.

Tegenover beide massa-modellen staan het liberale individualistische burgermodel waarin gepleit wordt voor een absolute vrije meningsuiting. Dit model stoelt op een parlementair systeem dat verdedigd wordt als forum waarin tegenstellingen zich kunnen uiten en outen. De eerste decennia van de 20ste eeuw, maar ook recente ontwikkelingen in sommige Oost-Europese landen, tonen aan dat noch een parlementair systeem, noch een onafhankelijke rechterlijke macht in staat zijn om het opschuiven naar totalitaire modellen tegen te gaan. De massa-mens -eens gemobiliseerd- zal aanvankelijk mondjesmaat, later als een pletwals, de democratische vrijheden uithollen. Naast een individuele benadering van gefrustreerde medemensen, zit er wellicht niets anders op dan het kanaliseren van de ontevredenheid van tot massa’s toegetreden individuen in open democratische coalities die het identiteitsvraagstuk loskoppelen van een gesloten groepsidentiteit maar het verankeren in een rechtvaardig en helder rechten- en plichten verhaal.

Tegenover een attitude die een vijandbeeld voedt, dient een empathisch opgebouwde redenering te staan waardoor een eigen groot gelijk plaatsmaakt voor wederzijds begrip. Beroep doen op inleving maakt het mogelijk genuanceerd te oordelen over anderen. Vandaar dat censuur, zeker door middel van straatgeweld, niet duldbaar is. Tegelijk moet men er over waken dat opponenten met een onderbouwd betoog ook het woord kunnen nemen.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 7 mei 2017 in maatschappij, politics

 

Patat-Party

Wie in België uit het niets de grootste party wil worden kan maar beter naar analogie van de Tea-party zijn naam goed kiezen.
Wat wil de Patat-Party? Er een patat opgeven. Waarop?
Op alle problemen die zichtbaar zijn.
Afval. Alle verpakking wordt eetbaar. Niemand zal nog iets op de grond laten vallen. Zelfs sigarettenpeukjes zullen eetbaar zijn.
Wachten voor rode lichten. Elk licht zal de seconden aftellen. Minder ellendig gevoel.
Halloween, Sinterklaas en de Kerstman worden 1 figuur: de Chinese keizer. Alle ouders krijgen gratis bon voor meeneem-Chinees.
De achtdagen week wordt ingevoerd. Tussen de vrijdag en de zaterdag komt er een Buurtdag. Die dag gaat men verplicht buurten. Bij Ali, bij Brigitte, bij Tang, bij Gonzalez. Men dient op een heel jaar (45 weken) minstens 135 verschillende gezinnen bezocht te hebben, waaronder de helft anders-kleurigen. En telkens wordt er patat gegeten, maar met wisselende assortimenten. De bezoeker brengt een patatgerecht mee, degene die bezocht wordt maakt de rest klaar.
Iedereen die geen job heeft, krijgt een volwaardig basisinkomen maar presteert in ruil voor de gemeenschap een equivalent aan uren. Zodat hij/zij opgenomen is in een ander sociaal weefsel. Het geld komt van de groot-aandeelhouders die in ruil hun naam vereeuwigd zien op frituurkoten.
Iedere burger dient vrijwllig opgelegd een cursus zelfspot te volgen. En krijgt er een boekje ‘Dirk De Wachter voor Dummies’ bij.
Iedere burger krijgt gratis (maar verplicht te volgen) les over hoe onze hersenen functioneren, waar racisme ontstaat, waarom ik en wij en egoïsme en altruïsme nuttig zijn; hoe religies overbodig worden en empathie puur natuurlijk is.
K3 wordt omgetoverd in P1000. Een kleurrijk koor van Patat-zangers dat het hele land doortrekt.
In warenhuizen komt nog enkel barokmuziek door de luidsprekers.
Vliegtuigen blijven aan de grond tussen 22uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends.
Senioren worden rond 21 december naar de Ardennen vervoerd in bussen waar ze de sparrenbossen vol kerstballen hangen.
Iedere Belg moet elke week 1x een sauna nemen.

Zo, voorlopig zal dat wel volstaan.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 15 november 2016 in humor, politics, politiek

 

Vluchten kan niet meer

Als je dit artikel over de tragedies die zich voordoen in de opvangcentra voor vluchtelingen legt naast de post van Van der Talen met een analyse van Zygmunt Bauman en diens concept van diasporisatie (nieuwkomers zijn niet uit op integratie), dan zou je kunnen besluiten: degene die willen Europeaan worden, zijn welkom. De anderen moeten wegblijven en/of terugkeren en zullen in Turkije en Libanon met Europees geld geholpen worden.
Lijkt me fair en humaan.
De auteur in dit artikel heeft het over ‘grondstof’ en ziet in elke vluchteling een potentialiteit die tot ontwikkeling moet komen middels bv. onderwijs en professionele scholing. Op zich is dat correct. In elk van ons zit meer. Maar de arbeidsmarkt heeft steeds minder mensen nodig (door de automatisering) en dus zullen we alras met een overschot aan manuele krachten zitten.
Kunnen we dan besluiten:
1. Een hold-your-horses beleid jegens die miljoenen Afrikanen die dra aan de Europese waterlijn zullen aan komen dobberen. Idem voor de vluchtelingen die uit Turkije en Libanon naar hier willen trekken. Ter plekke krijgen ze te horen dat hun persoonlijkheid deels zal moeten wijzigen. Anders zijn ze niet welkom (of moeten ze vertrekken).
2. Wie wil integreren mag blijven / afkomen.
3. Erdogan wordt verplicht een economie en scholing toe te laten in de vluchtelingenkampen zodat het leven aldaar zinvol en leefbaar wordt. De Libanese overheid smeekt om hulp en kan geen extra vluchtelingen meer opvangen. De EU moet eindelijk haar rol opnemen, en niet Griekenland of Italië laten opdraaien voor opvang en kosten.
4. Europees onderricht (onderwijs) in de kampen belicht ook het seculiere aspect en de waanzin van godsdienstoorlogen.
5. De gevluchte intelligentsia verdiept zich in hun vakgebied (ze verblijven in onze contreien) maar wordt wel aangemoedigd om -wanneer de heropbouw bezig is- terug te keren. Je kan het niet maken om een braindrain te ondersteunen en Irak, Syrië en Libië over te laten aan ongeschoolden, imams en clanhoofden.
6. Barmhartigheid wordt voorgoed losgekoppeld van religie en behoort tot de algemene humane waarden. Mensen die honger hebben moeten gevoederd (sic) worden. Blanke Europeanen krijgen een cursus “reflecteren” en argumenteren en leren zo dat ze hun mening niet mogen vormen op basis van faits divers; noch dat ze hun ogen moeten sluiten voor faits divers want die zijn voor de betrokkenen cruciaal. Wat in Keulen (en elders) gebeurde is niet mainstream maar is wel een voorbeeld van diasporisatie (in dit geval het bestendigen van machogedrag). Cultuurrelativisme is ondergeschikt aan gelijkwaardigheid, gelijke rechten, respect voor elkaars lichaam en vrijheden.
7. Lees meer poëzie. Van overzeese auteurs. Maakt niet uit aan welke kant van de zee je leeft.

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 2 februari 2016 in maatschappij, politics, politiek

 

Cynisme

-Papa, wat is cynisme?
-Wel, laat ik je een voorbeeldje geven. Je leest dat In 1950 Gaza 200.000 inwoners telde. Nu zijn het er 1,8 miljoen. De bevolkingsexplosie in Gaza veroorzaakt legioenen hysterische jongemannen. Geen enkele economie kan de groei van de bevolking bijbenen.
De internationale gemeenschap heeft daar een volk laten ontstaan dat massaal in omvang is toegenomen maar dat geen mogelijkheid heeft zich economisch en cultureel te ontwikkelen. Wat er wel ontstaan is, is een cultuur van de dood.In Gaza sterven kinderen als ’collateral damage’. De helft van de bevolking is jonger dan vijftien en als er omstanders sterven is de kans dat dat een kind is dus vijftig procent. Een kwart van de bevolking van Gaza bestaat uit 400.000 jongens in de leeftijdsgroep 0-14 jaar. Er leven in Gaza 190.000 jongemannen die 15-24 jaar zijn. Er zijn 30.000 mannen in de leeftijdsgroep 55-64. Ofwel: in de verminkte en gestagneerde economie van Gaza kunnen slechts 30.000 jongemannen de oudere mannen in hun beroep opvolgen. 160.000 jongemannen hebben geen behoorlijke toekomst, maar dood van de honger gaan zij niet door de vele hulpprogramma’s. Wat zij hebben is woede, frustratie, tijd, en daarbij: een religieuze ideologie die het gebrek aan toekomst en het beschadigde eergevoel op de Joden projecteert.
-Maar wat heeft dat met cynisme te maken?
-De meeste Palestijnse kinderen hebben geen toekomst. Er dreigt overbevolking. Ze zijn een vogel voor de ideologische indoctrinatie van de Hamas-kat. Elk door een Israëlische aanval gedood kind wordt dus een ellendige toekomst bespaard. Dat is cynisme.
-En waarom kennen wij cynisme? Hebben dieren dat?
-Wellicht niet nee. Wij hebben dat omdat ons rechtvaardigheidsgevoel aangeboren is. En wij hebben allemaal een romantische inborst. Wanneer ellende de overhand neemt en onrechtvaardigheid heerst, én we kunnen er iets aan verhelpen, dan is cynisme één mogelijke uitweg.
-En wat is een andere uitweg?
-Bach beluisteren. Of Telemann. Of Mozart.

daily-cartoon-201400803

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in politics

 

Planeet X47#g5

Gelezen in het Boek van de Observatrice van een buitenaardse beschaving.
“Ingezoemd op een stukje geasfalteerde beschaving op Planeet X47#g5 (ook wel Aarde genoemd). Veel vruchten aan de bomen. Wegens achterhaalde vooroorlogse politieke bedrijvigheden zullen honderd duizenden peren aan de bomen blijven hangen. En als mest gebruikt worden.
Deze beschaving heeft nog geen evenwicht gevonden. Ze aanbidden marktdenken en gebruiken voedsel in economische oorlogjes.
Na uitzoomen blijkt elders ook de eigen soort geliquideerd te worden onder mom in foute sprookjes te geloven.
Dreigende overbevolking en klimaatwijzigingen zullen hen op een dag doen snakken naar perenvocht.
Advies: deze planeet, die zich in een post – primitieve fase bevindt, gedurende 500 jaar niet meer observeren. Dan eventueel opnieuw kijkje komen nemen.”

peer

 

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 17 augustus 2014 in humor, politics

 

Peace please

“We want peace.” En ze hebben het gehad met geloof. Ook al zijn ze joods orthodox opgevoed. Tegen ons: “Zo, jullie zijn atheïsten? Geweldig. Dan hebben jullie geen problemen.”
Mid-twintigers in Tel Aviv. Ze houden niet van hun regering. Ze willen Vrede. Ze hebben zelf 3 jaar (als man) of 2 jaar (als vrouw) legerdienst gedaan. En nadien studeren ze. Per jaar minstens 3500 euro inschrijvingsgeld. Falen is uit den boze. Maar niet iedereen heeft de middelen. Onderwijs is zo duur omdat de overheid (ze verfoeien de rechtse regeringen) enorm veel geld spenderen aan bewapening en zgn. veiligheid.
Ze willen niet langer een conflictmodel. Ze willen een toekomst met betaalbare woonsten (een flat huren in hartje Tel Aviv kost zo’n 2000 euro/maand).
Maar ze eisen wel dat de Palestijnse bevolking (en hun politici) Israël erkennen. Want zij (mid-twintigers) zijn geboren toen Israël bestond en het is hun schuld niet dat dit ten koste ging van de reeds aanwezige Palestijnse bevolking.
Zij vragen soepelheid van de Palestijnen op dat vlak, in ruil voor het stopzetten van alle annexaties, alle grenscontroles en pesterijen (zij die aan de gates hun militaire dienst deden schamen zich voor de pesterijen jegens de Palestijnen ). Samen als twee volkeren de geloofsverschillen en claims uit naam van het geloof, achter zich laten. En een middenklasse uitbouwen waar iedereen bij kan profiteren.
(Tel Aviv / Jeruzalem – april 2014)

 
Een reactie plaatsen

Geplaatst door op 10 mei 2014 in politics

 
 • Archief

 • april 2020
  M D W D V Z Z
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
 •